Nichakan Kanchanakul

คนเก่งสำนักคอมพิวเตอร์ นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม วิจัยสถาบัน ภาค โปสเตอร์ 
เรื่อง การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
วันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)7-6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 –5147 สังกัดฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
Print
161
Nichakan Kanchanakul

Nichakan KanchanakulNichakan Kanchanakul

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Nichakan Kanchanakul
Contact author

Contact author

x