Nichakan Kanchanakul

แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เเละการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565-2567

คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565–2567  เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้กับผู้รับบริการเข้าใจบริการและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดภาพลัษณ์ที่ดีของสำนักคอมพิวเตอร์ต่อผู้รับบริการ  

แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567 (ระยะ 3 ปี)
ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 บทนำ

  • ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทั่วไป

  • ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

  • ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2565–2567

  • ส่วนที่ 5 แผนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567

  • ส่วนที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

และได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นพัฒนา สื่อสารรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

2. เผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

3. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริหารจัดการระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เป้าประสงค์

พัฒนาการบริหารจัดการระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ.2565-2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เป้าประสงค์  

1. การมีช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์

1. ขยายและปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรให้เข้าถึงผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ และแหล่งฐานข้อมูลสื่อสารองค์กร

3. สร้างเครือข่ายช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

ตัวชี้วัด

1. จำนวนช่องทางที่มีการขยายหรือปรับปรุง

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

เป้าประสงค์

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

กลยุทธ์

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรให้แก่บุคลากร

ตัวชี้วัด

1. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เเละสื่อสารองค์กร

2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านประชาสัมพันธ์

3. ร้อยละของจำนวนผู้ร่วมการอบรมมีระดับความรู้เพิ่มขึ้น (แบบสอบถาม)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cc.swu.ac.th 

หรือ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Document) https://bit.ly/2VjEJbn

หรือ Scan QR Code

 

Previous Article ประชาสัมพันธ์และขอเชิญทำแบบประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)7-6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
Print
219
Nichakan Kanchanakul

Nichakan KanchanakulNichakan Kanchanakul

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Nichakan Kanchanakul
Contact author

Contact author

x