ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (Web Hosting)

สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (Web Hosting) เพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ทำให้ Domain ของส่วนงานไม่สามารถเรียกหน้าเว็บไซต์และทำการปรับปรุงเว็บไซต์ในวันและเวลาดังกล่าวได้ ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล  โทร. 17977 Email : ited@g.swu.ac.th
 

Previous Article เตือนผู้ใช้บัญชี Wongnai รีบเปลี่ยนรหัสผ่านด่วน
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563
Print
169
Nichakan Kanchanakul

Nichakan KanchanakulNichakan Kanchanakul

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Nichakan Kanchanakul
Contact author

Contact author

x