ทีมผู้บริหารสำรวจการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มศว องครักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมงาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ ห้องเรียน อาคารเรียนรวม และอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารศูนย์บริหารกิจการหอพัก เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งานเครือข่ายบัวศรี และได้พูดคุยกับนิสิตที่พักในหอพักถึงความต้องการการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

  

 

Previous Article วันแม่แห่งชาติ
Next Article ระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สายของบริษัท TrueMove H ที่อยู่ภายใน มศว องครักษ์ ขัดข้อง
Print
62
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x