คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล เพื่อตรวจประเมินรับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลซาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้ ได้นำคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4925  

Previous Article ปิดการให้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (27-28 ก.ค.63)
Next Article ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (8 - 9 สิงหาคม 2563) บางอาคาร
Print
18
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x