Sombun Udompornying

การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงการขอรับบริการจากเดิมที่ส่วนงานจะต้องทำหนังสือขอรับบริการมายังสำนักคอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาเป็นการขอรับบริการผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนงานในการขอรับบริการ 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ (https://cc.swu.ac.th) หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และเลือก “แบบฟอร์ม” 
เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

1. บริการขอบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet ID)
2. บริการขอใช้งาน Group mail (g.swu.ac.th)
3. บริการขอไอพี แอดเดรส (IP Address) สำหรับอุปกรณ์ไอที
4. บริการขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับส่วนงาน/โครงการ/ประชุมวิชาการ
5. บริการขอสิทธิ์ผู้ดูแลกรอบการประชุมของส่วนงาน (SWU e-Meeting)

หากมีข้อสงสัยการขอรับบริการ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มขอรับบริการ

Previous Article การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ
Next Article ปิดการให้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (27-28 ก.ค.63)
Print
374
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x