ขยายเวลาใช้งาน I-Pass (Internet Passport)

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ขยายเวลาใช้งาน I-Pass (Internet Passport) จากเดิม 120 นาที เป็น 180 นาที  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้งานอินเทอรืเน็ตมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

helpdesk สำนักคอมพิวเตอร์
email : helpdesk@g.swu.ac.th
โทรศัพท์    :   ประสานมิตร  0 2649 5000 ต่อ 15045
                     องครักษ์       0 2649 5000 ต่อ 21125

Previous Article ขยายเวลาใช้งาน I-Pass (Internet Passport)
Next Article เครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ชั่วคราว (19 ก.ค.63)
Print
301
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x