ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน ATutor (20 - 21 กรกฎาคม 2563)

ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ผ่าน ATutor เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการศึกษา 1/2563 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดการให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ผ่าน ATutor (https://course.swu.ac.th/) ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร. 17977

Previous Article ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน ATutor
Next Article แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0204 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
Print
208
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x