wanitchayat@g.swu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับบริการให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

หากท่านต้องการจะติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์​ ให้ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์​ ดังนี้

  • Facebook สำนักคอมพิวเตอร์​@SWUComputerCenter

  • E-mail : helpdesk@g.swu.ac.th

  • สามารถอ่านรายละเอียดงานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่ https://cc.swu.ac.th/

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับบริการให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว​ เนื่องด้วยมีความจำเป็นต้องขอปิดทำการชั่วคราว​ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563​ จนถึงวันที่​ 12​ เมษายน​ 2563 หรือ​จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อให้เป็นไปตาม​ประกาศมหาวิทยาลัย​ เรื่อง​ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค​ COVID-19​ ​(ฉบับที่​ 4) การปิดทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ ​2019​ (COVID-19) ลงวันที่​ 21​ มีนาคม​ 2563

Previous Article ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปรับเวลาการให้บริการ
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ของดให้บริการทางโทรศัพท์ชั่วคราว​ แต่สามารถติดต่อรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
Print
328

Contact author

x