wanitchayat@g.swu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปรับเวลาการให้บริการ

ข่าวประกาศ

แจ้งปรับเวลาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว  เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศงดการเรียนการสอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

- วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
- วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดให้บริการ

  • สามารถอ่านรายละเอียดงานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่ https://cc.swu.ac.th/

  • หากเกิดปัญหาการใช้งานเครื่องมือต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
    ประสานมิตร 02-649-5000 ต่อ 15045  องครักษ์  02-649-5000 ต่อ 21125
    Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ @SWUComputerCenter
    E-mail : helpdesk@g.swu.ac.th

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์​ จับมือกับ​ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา​ พร้อมรับมือ​ COVID-19​ ให้บริการเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์​
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับบริการให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
Print
190

Contact author

x