ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2563
โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

 

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Office365 ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th
Next Article ประชุมและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Print
156

Documents to download

jularat  jumchat

jularat jumchatjularat jumchat

Supply Analyst

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by jularat jumchat
Contact author

Contact author

x