ซื้ออครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 40 ตัว 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้ออครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 40 ตัว 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2563 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

Previous Article แจ้งกำหนดวันและเวลาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Office365 ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th
Print
211

Documents to download

jularat  jumchat

jularat jumchatjularat jumchat

Supply Analyst

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by jularat jumchat
Contact author

Contact author

x