wanitchayat@g.swu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะทำงานประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศและ Data center เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และศึกษาแนวทางเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานได้ที่ smiley

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2
Next Article เพิ่มความปลอดภัยให้ GAFE ด้วยระบบ Google 2-Step Verification
Print
167

Contact author

x