wanitchayat@g.swu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” และ “เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” พร้อมทั้งติดตามกำกับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการจัดโครงการฯ ได้ที่ smiley

Previous Article อบรม “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ”
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001
Print
161

Contact author

x