wanitchayat@g.swu.ac.th

อบรม “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ”

บุคลากรฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ” โดยได้รับเกียรติจากคุณปวริศร เมธานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมฝึกปฎิบัติให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือดังกล่าว และสามารถปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบภายใต้เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันได้ กำหนดจัดอบรมเมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมได้ที่ smiley

Previous Article ประชุมหารือร่วมบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2
Print
175

Contact author

x