wanitchayat@g.swu.ac.th

ประชุมหารือร่วมบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยได้มีแผนดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย สำหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลการสื่อสารองค์กร และจัดทำระบบฐานข้อมูลนิสิตต่างชาติ นิสิต มศว ที่ไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ รวมถึงระบบคำร้องขอต่ออายุ VISA โดยทำงานร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างบูรณาการร่วมกัน เพื่อผลักดันและพัฒนา มศว สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

 

Previous Article ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
Next Article อบรม “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ”
Print
166

Contact author

x