wanitchayat@g.swu.ac.th

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

รองศาสตราจารย์  ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์   และขอนำเสนอประวัติของท่านโดยสังเขป เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

นายวุฒิพล  ธาราธีเศรษฐ์  เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2519 ปัจจุบันอายุ 43 ปี   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2  จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. (Information and Communication Technologies) จาก Polytechnic University of Turin ประเทศอิตาลีในปี พ.ศ. 2541, 2547 และ 2553 ตามลำดับ

ในด้านการทำงาน  ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ  ได้แก่ ได้รับเลือกเป็น Senior Member ของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE)  คณะกรรมการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) ตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และร่วมเป็นคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยความรู้ความสามารถที่ปรากฏ  จึงเชื่อว่าท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

Previous Article โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Next Article ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (40th WUNCA)
Print
511

Contact author

x