wanitchayat@g.swu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม "Smart Kids จิตอาสา" ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563  โดยตั้งชื่อซุ้มกิจกรรมชื่อ  "Smart Kids จิตอาสา"  ภายในซุ้มกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนร่วมตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ พร้อมแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการจัดโครงการฯ ได้ที่ smiley

Previous Article ให้ข้อมูลด้านงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิตใหม่
Next Article โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Print
239

Contact author

x