wanitchayat@g.swu.ac.th

แนะนำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบรับนิสิตใหม่ มศว TCAS ปีการศึกษา 2563

บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานรับนิสิต ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะนำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบรับนิสิตใหม่ มศว TCAS ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2019 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บูธกิจกรรมของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา บริเวณลานสวูนิเพล็กซ์ มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานได้ที่ smiley

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Next Article ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Print
229
wanitchayat@g.swu.ac.th

wanitchayat@g.swu.ac.thwanitchayat@g.swu.ac.th

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by wanitchayat@g.swu.ac.th
Contact author

Contact author

x