wanitchayat@g.swu.ac.th

ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล และฝ่ายจัดแถว นำแถว

ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล และฝ่ายจัดแถว นำแถว (ทีมงานของสำนักคอมพิวเตอร์) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 8-10 ,12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มศว องครักษ์

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานได้ที่ yes

Previous Article สิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019
Next Article ติดตั้งฟรี...โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับบริการระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ SOPHOS Endpoint Protection สำหรับองค์กร
Print
88
wanitchayat@g.swu.ac.th

wanitchayat@g.swu.ac.thwanitchayat@g.swu.ac.th

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by wanitchayat@g.swu.ac.th
Contact author

x