web
counter
ฝึกอบรมไอที (IT Training)

Get Adobe Flash player

ชมภาพมุมมอง 360 องศา

ห้องฝึกอบรมไอที (IT Training)

ให้บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ มีห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 21, 32 และ 42 ที่นั่งตามลำดับ มีห้องบรรยายบัวศรี สำหรับจัดสัมนา บรรยาย ขนาด 66 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง มีโซนรับรองแขก ผู้เข้าอบรม พร้อมมุมหนังสือ ให้บริการอยู่ที่ ห้องฝึกอบรมไอที (IT Training) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตร