web
counter
บริการวิชาการแก่ชุมชน

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
โทร 0 2649 5000 ต่อ 15076, 15048

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจด้านบริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) เป้าประสงค์ สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้เแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้าน มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน

โครงการต่างๆของเรา

 TitleCategory
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 22563
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 32561
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 22560
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน2559
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 22558
โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 22557
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2557
โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC”2557