web
counter
แผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและของสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน  อีกทั้งยังคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางของการดำเนินงานให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

2560

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

2559

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559   
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3  
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4  

2558

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

2557

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557

2556

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556

2555

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

2554

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554

2553

2552

2551

2550

เอกสาร ดาวน์โหลด
 
 
 

2549

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549)