web
counter
พัฒนาระบบสารสนเทศ (App Development)

ติดต่อสอบถาม

ระบบสารสนเทศ

  • ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทรภายใน 17976

พัฒนาระบบสารสนเทศ (App Development)

การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดำเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรูปแบบการพัฒนาระบบ และกระบวนการทำงานในแต่ละรูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การพัฒนาระบบโดยบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ (In House)

มีกระบวนการทำงานประกอบด้วย การวางแผน การศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานแบบเดิม หรือระบบงานเดิม(ถ้ามี) การวิเคราะห์ความต้องการ หรือความจำเป็นในการพัฒนา การเก็บและรวบรวมความต้องการใหม่จากผู้ใช้/เจ้าของงานระบบ การจัดทำขอบเขตการทำงานของระบบ(TOR) และคุณลักษณะของ  การสร้างต้นแบบของระบบ (System Prototype) การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ/การใช้งานจริง การจัดทำเอกสารระบบ การอบรมการใช้งานระบบให้แก่กลุ่มผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ   การประเมินระบบ การบำรุงรักษาระบบ  และการพัฒนาระบบเพิ่มเติมตามความต้องการของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

รูปแบบที่ 2 การจ้างพัฒนาระบบโดยบริษัท  (Outsourcing)

มีกระบวนการทำงานประกอบด้วย การจัดทำขอบเขตการทำงานของระบบ(TOR) และคุณลักษณะของของระบบ การจัดจ้าง บริษัทภายนอกพัฒนาระบบ และประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นๆ ในการดำเนินงานของการพัฒนาระบบในขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้ คือ การจัดทำแผนการพัฒนาระบบ การศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานแบบเดิม หรือระบบงานเดิม(ถ้ามี) การวิเคราะห์ความต้องการ  การเก็บและรวบรวมความต้องการใหม่จากผู้ใช้/เจ้าของงานระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การตรวจรับงาน การใช้งานจริง การติดตามและตรวจสอบเอกสารระบบ ร่วมในการอบรมการใช้งานระบบให้แก่กลุ่มผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ   การประเมินระบบ การบำรุงรักษาระบบ  และการพัฒนาระบบเพิ่มเติมตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน

ขอใช้บริการ

หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ขอคำปรึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ทั้งการทดแทนการดำเนินงานแบบเดิม หรือระบบสารสนเทศเดิมไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น มีการดำเนินงานที่ซับซ้อน ยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำข้อมูลสรุปสำหรับการติดตามการ ปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงาน  จำเป็นต้องพิจารณาหรือปรับปรุงสารสนเทศที่สามารถช่วยให้ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น  รวมถึงหากหน่วยงานต้องการเสนอแนะระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 17976

กลุ่มผู้ใช้

มหาวิทยาลัย  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์