web
counter
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Training Lab)

ติดต่อสอบถาม

ปฎิบัติการและบริการ

  • ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
  • องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124
  • ทางอีเมล helpdesk@swu.ac.th

  

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training Lab)

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพือ่การบริการ การเรียนการสอน  การอบรมและการวิจัย

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ห้องเพื่อการเรียนการสอน

  • จองออนไลน์ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ (Room Reservation System) ได้ที่ http://roombook.swu.ac.th
  • สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สำหรับประสานมิตร และ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำหรับองครักษ์

ห้องเพื่อบริการ

  • สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สำหรับประสานมิตร และ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำหรับองครักษ์