web
counter
ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Helpdesk)

ติดต่อสอบถาม

ปฎิบัติการและบริการ

  • ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
  • องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124
  • ทางอีเมล helpdesk@swu.ac.th

ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Helpdesk)

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้บริการไอซีทีต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนระบบเครือข่ายบัวศรี 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ติดต่อใช้บริการได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์

  • แจ้งผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ccapp.swu.ac.th/ticket/
  • ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
  • องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124
  • ทางอีเมล helpdesk@swu.ac.th