web
counter
ห้องประชุมทางไกล (Teleconference Room)

ติดต่อสอบถาม

เคาน์เตอร์บริการ สำนักคอมพิวเตอร์

  • ประสานมิตร ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5191 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15076
  • องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5699 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 21125 

 

 

ห้องประชุมทางไกล (Teleconference Room)

บริการห้องประชุมทางไกลขนาด 10 ที่นั่ง ระหว่างประสานมิตรและองครักษ์  พร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมทางไกลที่สมัย สำหรับการจัดการประชุมหรือปรึกษาหารือของคณะทำงาน กลุ่มงาน หรือ โครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดเวลาและประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประสานมิตรและองครักษ์

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  • จองออนไลน์ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ (Room Reservation System) ได้ที่ http://roombook.swu.ac.th
  • สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 12 ห้อง 1201 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สำหรับประสานมิตร และ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำหรับองครักษ์