web
counter
I-Pass (Internet Passport)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รหัสผ่านเริ่มต้นของบัวศรีไอดี ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น หรือเปลี่ยนรหัสผ่านตามปกติได้ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ account.swu.ac.th
 2. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี
 3. กรอกข้อมูลดังนี้
  - รหัสผ่านเดิม (old password)
  - รหัสผ่านใหม่ (new password)
  - รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (verify new password)
 4. กดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี

ลืมรหัสผ่าน หรือติดต่อสอบถาม

เคาน์เตอร์บริการ สำนักคอมพิวเตอร์

 • ประสานมิตร ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
 • องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21125 

 

 

I-Pass (Internet Passport)

บริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ทุกคนต้องยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัวศรีไอดีเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทุกคน สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://ipass.swu.ac.th