web
counter
I-Pass (Internet Passport)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. เข้าสู่ระบบเว็บเมล มศว (SWU Mail)
 2. เลือกเมนู Change Password ที่แถบเมนูสีดำ 
  กรอกข้อมูลดังนี้
  -Buasri ID (User Name)
  -รหัสผ่านเดิม (Old Password)  
  -รหัสผ่านใหม่ (New Password)
  -รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (Verify New Password)
 3. กด Change Password

ลืมรหัสผ่าน หรือติดต่อสอบถาม

เคาน์เตอร์บริการ สำนักคอมพิวเตอร์

 • ประสานมิตร ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5191 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15076
 • องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5699 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 21125 

 

 

I-Pass (Internet Passport)

บริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ทุกคนต้องยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัวศรีไอดีเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทุกคน สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://ipass.swu.ac.th