web
counter
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ เป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว (พ.ศ. 2553-2567) เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  และให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดขอบต่อสังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดขอบต่อสังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

เอกสาร ดาวน์โหลด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี" (ผลการดำเนินงาน)

 

 

 

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี" (ผลการดำเนินงาน)

 

 

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี" (ผลการดำเนินงาน)

 

ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2560
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี”  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป  

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 9 เมษายน 2561
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” ณ ห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

>>>ประมวลภาพ

 • วันที่ 27 เมษายน 2561
  งาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หน้าหอประชุมใหญ่,อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

>>>ประมวลภาพ 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2559
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2560  

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 10 เมษายน 2560
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์ไอซี ทำความดีถวายพ่อ” 

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" 

>>> ประมวลภาพ

เอกสาร ดาวน์โหลด
2556  
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 19 ปี" (ผลการดำเนินงาน) 
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 19 ปี"
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2556"
2555  
 • โครงการจัดทำเว็บไซต์ ทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “รณรงค์แต่งกายผ้าไทย”
2554  
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" (ผลการดำเนินงาน)
2553  
 •  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์" (ผลดำเนินงาน)
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"
2552  
 •  โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (ผลการดำเนินงาน)
2551  
 • โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (ผลการดำเนินงาน)
 • โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม และ เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 15 ปี" (ผลการดำเนินงาน)
 • โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (ผลการดำเนินงาน)
2550  
 • โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา (ผลการดำเนินงาน)