web
counter
การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

     การจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ มุ่งให้องค์กรนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในองค์กร ทำให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้มีการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถนำไปใช้และเมื่อมีการใช้งานสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ
     เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการองค์ความรู้ เพื่อมาใช้ในการพัฒนางาน โดยมีการกำหนดระดับขั้นการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

  1. ระดับบุคคล (Personal KM) หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักด้านการจัดการความรู้ และสามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตนเองได้ โดยมีการจัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสายงานอย่างครบถ้วน
  2.  ระดับฝ่าย (Department, Project, Team KM) หมายถึง บุคลากรภายในฝ่ายมีการจัดการองค์ความรู้และสามารถให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในฝ่ายปฏิบัติร่วมกันได้
  3.  ระดับองค์กร (Organization-wide KM) หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงานและนำมาประยุกต์ได้
  4.  ระดับองค์กรภายนอก (Inter-Organization KM) หมายถึง องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก

      ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565  บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้
     องค์กรที่มีการจัดการความรู้อย่างมีระบบเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจการพัฒนาการจัดการความรู้
     สร้างและจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการแบ่งปันให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

คลังความรู้

 TitleCategoryClicks
การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Windows 1025611565
รู้จักสาย UTP2561463
ระบบปรับปรุงช่องโหว่ด้วย Windows Server Update Services2561465
สวัสดีไอที... ตอน แนะนำเครื่องมือตรวจสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์2561511
การตั้งค่าเครื่องเพื่อสนับสนุนการทำ Wake on LAN บน DELL Precision 342025611055
สวัสดีไอที... ตอน รู้จัก Core Clock Cache2561770
แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี2559370
แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการข้อมูลและสำรองข้อมูลดิจิตอล ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุดกลาง2558362
การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายระดับหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ2557867
รอบรู้นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว25572275
ประเด็นสำคัญในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ มศว2557896
การจัดการบัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศ2557847
การจัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Machine) ของหน่วยงาน2557683
เจาะประเต็นใกล้ตัวเรื่อง "แนวปฏิบัติการรักษาความั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน"25572275
การจัดการตู้แร็คเพื่อการใช้งานเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ2557870
การใช้ประโยชน์จากระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)25571655
การเริ่มต้นเพื่อจบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน2557700
การสำรองข้อมูล Atutor แบบ Manually และ Automatically2556664
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 25561764
เทคนิคการค้นหาไดร์ฟเวอร์ (Driver) เพื่อทำการติดตั้งให้ตรงรุ่น25563372
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ธรรมดาแบบไม่ธรรมดา 2556708
การติดตั้งระบบ SUPREME2004 บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional 2556719
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์2556496
การจัดการเครือข่ายองครักษ์และหอพักนิสิต2556736
การขอเปลี่ยนตำแหน่งทั้งในแท่งเดียวกันและข้ามแท่ง2556673
การประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP บน Windows 72556708
ก้าวที่ 4 การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้สนใจ (COP)25551636