ความเป็นมาโครงการ 5ส สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโยบายในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่จะทำให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะการสร้างระบบงาน 5 ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรม 5 ส จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์มีความสำนึกที่ดีในกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัยในการทำงาน 

ดังนั้น บุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องได้รับความรู้และความเข้าใจใน 5 ส และจะได้ร่วมกันพัฒนางาน 5 ส ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจ 5 ส
  2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนเพื่อพัฒนางาน 5 ส ของสำนักคอมพิวเตอร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เพื่อการวางแผนในอนาคต
  4. เพื่อสร้างกิจกรรมการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009