แนวทางการทำงานหรือเรียนจากบ้าน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เชื้อโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จากที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับทำงาน หรือการเรียนการสอนจากที่บ้าน 4 ประเภทได้แก่

  1. เครื่องมือทำงานจากระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรี (Remote Working Tools)
  2. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ประชุม หรือสอนแบบถ่ายทอดสด (Communication Tools)
  3. เครื่องมือบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Teaching Tools)
  4. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools)

1. เครื่องมือทำงานจากระยะไกล (Remote Working Tools)

SWU VPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน มศว เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ vpn.swu.ac.th

CLVPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน มศว เพื่อเข้าใช้งาน SWU Discovery หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ของสำนักหอสมุด มศว

เว็บไซต์ clvpn.swu.ac.th


2. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร สอน/ประชุมแบบ live (Communication Tools)

Google Meet

เป็นระบบที่ใช้ติดต่อกันได้ตลอดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และสามารถสนทนาแบบเห็นหน้าโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาพบกัน โดยใช้งานผ่านบัญชี GAFE (@g.swu.ac.th)

ดาวน์โหลดโปรแกรม meet.google.com
คู่มือการใช้งาน Hangouts Meet
การจัดประชุมหรือสอนออนไลน์ด้วย Google Meet
วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=LK6anJgilrg

Microsoft Teams

เป็นบริการแชทแบบกลุ่มสำหรับองค์กรลักษณะเดียวกับ Slack แต่มีจุดเด่นตรงที่การเชื่อมต่อกับแอพในชุด Office ทั้งหมด, รองรับการคุยด้วยเสียง วิดีโอ มีหน้ารวมการทำงานของคนในทีม โดยใช้งานผ่านบัญชี Office 365 ของมหาวิทยาลัย (@m.swu.ac.th)

ดาวน์โหลดโปรแกรม teams.microsoft.com
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams
 การจัดประชุมหรือสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
 การสร้าง/เข้าร่วมทีม Microsoft Teams
วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=M4eTShP5FXQ

3. เครื่องมือบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Teaching Tools)

SWU Moodle

เป็นระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สามารถบริหารจัดการรายวิชา จัดการเนื้อหารายวิชา จัดการผู้เรียน เก็บข้อมูล จัดกิจกรรม แบบทดสอบ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้งานผ่านบัญชี บัวศรีไอดี

เว็บไซต์ moodle.swu.ac.th
 คู่มือการใช้งาน SWU Moodle สำหรับอาจารย์
 คู่มือการสร้างข้อสอบ

Google Classroom

เป็นระบบที่ช่วยจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงาน เพิ่มการทำงานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น และยังผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Google เช่น Google Drive เป็นต้น โดยใช้งานผ่านบัญชี GAFE (@g.swu.ac.th)

เว็บไซต์ classroom.google.com
 คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์

Google Forms

เป็นระบบที่ช่วยสร้างแบบทดสอบ หรือข้อสอบออนไลน์ โดยใช้งานผ่านบัญชี GAFE (@g.swu.ac.th)
เว็บไซต์ drive.google.com/
 คู่มือการใช้งาน Google Forms
วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=ZgVNs_r9hnE

4. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools)

GAFE (G Suite for Education)

แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับกูเกิล ภายใต้โดเมน @g เพื่อให้บริการอีเมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ พื้นที่เก็บข้อมูล รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service)

ลงทะเบียน account.swu.ac.th
เว็บไซต์หลัก gafe.swu.ac.th

Microsoft 365

Microsoft 365 หรือ Office 365 คือแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาจากไมโครซอฟท์ ภายใต้โดเมน @m เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์เช่น OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกัน

ลงทะเบียน account.swu.ac.th
 การยืนยันตัวตนด้วย Microsoft Authenticator สำหรับใช้งาน Office 365
วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=HqGqendJ5Es

Google Drive

พื้นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ของกูเกิล ที่ให้พื้นที่ไม่จำกัด เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้งานผ่านบัญชี GAFE (@g.swu.ac.th)

เว็บไซต์ www.google.com/drive
 คู่มือการใช้งาน Google Drive

Microsoft OneDrive

พื้นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้งานผ่านบัญชี Office365 (@m.swu.ac.th)

เว็บไซต์ onedrive.live.com