web
counter
โครงสร้างส่วนงาน

โครงสร้างส่วนงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 งานบริหารและธุรการ
 งานคลังและพัสดุ
 งานบริการการศึกษา
 งานนโยบายและแผน
 งานบุคคล
 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 งานบริหารฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 งานส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
 งานบริหารระบบเครือข่าย
 งานบริหารระบบเครือข่ายไร้สาย
 งานบริหารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 งานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
     

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร
 งานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
 งานบริหารจัดการเว็บไซต์
 งานออกแบบกราฟฟิก
 งานบริหารและธุรการ องครักษ์
 งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร
 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์