สำนักคอมพิวเตอร์มีหน่วยงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

  1. สำนักงานผู้อำนวยการ
  2. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  3. ฝ่ายระบบสารสนเทศ
  4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  5. ฝ่ายปฏฺิบัติการและบริการ
  6. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ (อยู่ระหว่างการจัดบุคลากรลงโครงสร้าง)

สำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
       

 นางพัชรินทร์ สนธิวนิช
 Mrs.Patcharin Sontiwanit

 ผู้บริหารผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7,8

 ติดต่อ 15071
 

 

 

       
       
       
การเงิน
       

 นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข
 
Mrs.Suthathip Panuaksuk

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 โทร 17981
 

 นางชูศรี เชาวนารมย์
 
Mrs.Chusri Chaovanarom

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 ติดต่อ 17982
 

       
       
       
พัสดุ และอาคารสถานที่
       

 นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
 
Mrs.Karunrut Srikalong

 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 ติดต่อ 17983
 

 นางสาวจุฬารัตน์ จำชาติ
 
Miss Jularat Jumchat

 นักวิชาการพัสดุ

 ติดต่อ 17984
 

       
       
       
บริการการศึกษา
       

 นางศิริศศิเกษม วิจิตร
 Mrs.Sirisasikasem Wijit

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 ติดต่อ 15076
 

 นางสาวจิตติมา ช่างไม้
 
Miss Jittima Changmai

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ 15048
 

       
       
       
งานบุคคล  
       

 นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
 Mr.Danai Monthatipkul

 บุคลากร

 ติดต่อ 15067
 

 นางสาวนฤดี สุขล้ำ
 Miss Naruedee Suklam

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ติดต่อ 17980
 

       
       
       
ประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผน
       

 นางสาววณิชยา ทองสมนึก
 Miss Wanitchaya Thongsomnuek

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ติดต่อ 17978
 

 นางสาวสุพัชชา สีเสวก
 Miss Supatcha Seesawak

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ติดต่อ 15068
 

       
       
       
ธุรการ
       

 นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
 Mrs.Wannee Sombunprasert

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ 15069
 

 

 

       
       

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ
       

 นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
 Miss Pontip Pongsawat

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17976
 

 

 

       
       
       

 นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
 Mr.Sombun Udompornying

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

 ติดต่อ 17990
 

 นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ
 Miss Wilawan Buakum

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

 ติดต่อ 15047
 

       

 นางสาววันทนา ผ่องภักต์
 Miss Wantana Pongpak

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17967
 

 นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
 Miss Montalee Limpkitcharoenporn

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17966
 

       

 นางสาวฐิตาภา จิโสะ
 
Miss Titapa Chiso

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17970
 

 นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
 Miss Amornrat Uamanasakul

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17971
 

       

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข  
Mr.Pongtip Nakprasobsuk

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17965
 

 นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
 Mr.Pavarudh Pongprudhanon

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17969
 

       

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
       

 นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
 Mr.Prakit Leelachiewchankul

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17994
 

   
       
       
       

 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
 
Mr.Mahutthawat Raksakiettisak

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

 ติดต่อ 17998
 

 นายนคร บริพนธ์มงคล
 Mr.Nakorn Boriphonmongkon

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

 ติดต่อ 17996
 

       

 นายเฉลิมพล คำนิกรณ์
 Mr.Chalermpol kamnikorn

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 (ประจำองครักษ์)

 ติดต่อ 27410
 

 นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
 Miss Tunyaton Pongchalerm

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17961
 

       

 นายธนกฤต อุบลวัฒน์
 Mr.Thanakrit Ubonlawat

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 (ประจำองครักษ์)

 ติดต่อ 27414
 

 

 

       
       

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
       

 นายสันติ สุขยานันท์
 Mr.Santi Sukyanan

 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน

 ติดต่อ 15053
 

   
       
       
       

 นายถาวร หงษ์ทอง
 Mr.Tavorn Hongthong

 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17987
 

 นายอุดร วงษ์ไทย
 Mr.Udorn Wongthai

 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17988
 

       

 นายจักรพันธ์ อินสุด
 Mr.Chakkaphan Insut

 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17986
 

 นายสมภพ ศรีเอียง
 Mr.Somphob Srieang

 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17989
 
 

       

 นายเอนกวิทย์ พลรบ
 Mr.Anekwit Pholrob

 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17947
 

 

 

 

       
       

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
       

 นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
 Miss Suwimon Kongsaktrakul

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17977
 

 

 

       
       
       

 นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
 Mr.Chaiwat Changkleong

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 15052
 

 นายปวริศร เมธานันท์
 Mr.Pawarit Methanan

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 15044
 

       

 นายภัทรชัย ไชยมงคล
 Mr.Phattarachai Chaimongkol

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ 17972
 

   
       

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
       

นายธนรรณพ อินตาสาย
Mr. Thanannop Intasai

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(ประจำองครักษ์)

ติดต่อ 27420

   
       
       
       

 นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์
 Miss Chantana Meunphan

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ                            (ประจำองครักษ์)

 ติดต่อ 27417
 

นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
Mr.Vorlasert Thanakhunsert

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ประจำองครักษ์)

ติดต่อ 27421

       

นายอำนาจ นิ่มนวล
Mr.Aumnad Nimnual

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(ประจำองครักษ์)

ติดต่อ 27422

นายสุกิจ วินัยธรรม
Mr.Sukit Vinaithum

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(ประจำองครักษ์)

ติดต่อ 27423