แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี โดยอาศัยนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553 - 2567) รวมถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีทีของประเทศไทย และแผนแม่บทไอซีทีเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนั้น

บัดนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 ได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, Thailand 4.0, แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานระยะ 3 ปี (2561 - 2563) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษา/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 และความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2
จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว  พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง)

ขั้นตอนที่ 3
วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว  พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง)

ขั้นตอนที่ 4
จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

ขั้นตอนที่ 5
จัดพิมพ์เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับสมบูรณ์ และประกาศใช้งาน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560-2563  

 • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
 1. รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล   (ประธาน)
  อธิการบดี
 2. รศ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
 3. ผศ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   
 4. ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 5. รศ.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 6. รศ.โอฬาร พรหมาลิขิต
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 7. รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
 8. ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
 9. รศ.เวคิน ปิยรัตน์
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. ผศ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 11. ผศ.นพดล อินทร์จันทร์
  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 12. ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 13. รศ.สมใจ ศิริโภค
  ผู้อำนวยการสำนักนวัตเรียนรู้
 14. อ.สาโรช เมาลานนท์
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
 15. ผศ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 16. ผศ.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
  ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 17. ผศ.สมภพ รอดอัมพร  (กรรมการและเลขานุการ)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 
 • คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563
 1. ผศ.สมภพ รอดอัมพร (ประธาน)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 2. อ.สาโรช เมาลานนท์
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
 3. ผศ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 4. รศ.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 5. อ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 6. ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
  รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 7. ผศ.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์   
 8. ผศ.ชนัตถ์ พูนเดช   
 9. อ.จันตรี ผลประเสริฐ   
 10. อ.ธนาธิป สุ่มอิ่ม   
 11. นายอรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ   
 12. นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี   
 13. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 14. น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 15. น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล (กรรมการและเลขานุการ)
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 16. น.ส.สุพัชชา สีเสวก  (ผู้ช่วยเลขานุการ)

เอกสาร

Template 

 • การนำเสนอ (powerpoint)

Logo

เอกสารแผนแม่บท/ยุทธศาสตร์ไอซีที ระดับชาติ

เอกสาร มศว

 • ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว
 • แผนปฏิบัติการประจำปี มศว พ.ศ. 2560-2563
 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559
 • ผลดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559

 

กิจกรรม 1

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้จัดกิจกรรม 1 : ศึกษา/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559 และความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2560 

ศึกษา/วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559

 • จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สำหรับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน และบุคลากรดูแลด้านไอที 

 -  21 มิถุนายน 2560   ส่วนงาน มศว องครักษ์
 -  22 มิถุนายน 2560   ส่วนงาน มศว ประสานมิตร
 -  26 มิถุนายน 2560   หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 • ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านออนไลน์ ที่หน้าแรกเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์

 - แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาสนับสนุนการเรียนการสอน
 - แบบสำรวจความคิดเห็นของ คณาจารย์ บุคลากร ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านออนไลน์ 

 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลดังนี้

 - ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559 
 - สถานภาพปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
 - ความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน

กิจกรรม 2

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้จัดกิจกรรม 2 : การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง) และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในสำนักงานอธิการบดี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการพิจารณา เสนอแนะและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563  (ฉบับร่าง)  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3  โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร