web
counter
แผนแม่บทไอซีที มศว 2560-63

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี โดยอาศัยนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553 - 2567) รวมถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีทีของประเทศไทย และแผนแม่บทไอซีทีเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนั้น

บัดนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 ได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, Thailand 4.0, แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานระยะ 3 ปี (2561 - 2563) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี (ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสคร์ไอซีที มศว) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 และท่านได้ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) คือ โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  และมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปในอนาคต

เอกสารแผนแม่บท ดาวน์โหลด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563
แผนปฏิบัติการ Action Plan  เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 สู่การปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
แผนการปฎิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน
เอกสารของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว พ.ศ.2560-2563
แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2555-2559
ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2555-2559
แม่แบบ ดาวน์โหลด
ตรามหาวิทยาลัย
แม่แบบ SWU ICT Master Plan 2017-2020 (PowerPoint)
ภาพพื้นหลัง SWU ICT Master Plan 2017-2020 (Wallpaper)

การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษา/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 และความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน
 2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง)
 3. วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง)
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ
 5. จัดพิมพ์เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับสมบูรณ์ และประกาศใช้งาน

คณะกรรมการในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560-2563  

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
  รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
 1. อธิการบดี  (ประธาน)
  (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)
 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  (รศ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน)
 3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
  (ผศ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี)  
 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  (ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)  
 5. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  (รศ.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)
 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  (รศ.โอฬาร พรหมาลิขิต)
 7. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
  (รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
 8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
  (ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง)
 9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  (รศ.เวคิน ปิยรัตน์)
 10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  (ผศ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)
 11. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  (ผศ.นพดล อินทร์จันทร์)
 12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
 13. ผู้อำนวยการสำนักนวัตเรียนรู้
  (รศ.สมใจ ศิริโภค)
 14. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
  (อ.สาโรช เมาลานนท์)
 15. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  (ผศ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)
 16. ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
  (ผศ.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ)
 17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (กรรมการและเลขานุการ)
  (ผศ.สมภพ รอดอัมพร) 
 • คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563
 1. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ประธาน)
  (ผศ.สมภพ รอดอัมพร)
 2. อ.สาโรช เมาลานนท์
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
 3. ผศ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 4. รศ.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 5. อ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 6. ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
  รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 7. ผศ.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์   
 8. ผศ.ชนัตถ์ พูนเดช   
 9. อ.จันตรี ผลประเสริฐ   
 10. อ.ธนาธิป สุ่มอิ่ม   
 11. นายอรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ   
 12. นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี   
 13. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 14. น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 15. น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล (กรรมการและเลขานุการ)
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 16. น.ส.สุพัชชา สีเสวก  (ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้จัดกิจกรรม 1 : ศึกษา/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559 และความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2560 

ศึกษา/วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559

 • จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สำหรับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน และบุคลากรดูแลด้านไอที 

 -  21 มิถุนายน 2560   ส่วนงาน มศว องครักษ์
 -  22 มิถุนายน 2560   ส่วนงาน มศว ประสานมิตร
 -  26 มิถุนายน 2560   หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

จากการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 86 คน 

 • ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านออนไลน์ ที่หน้าแรกเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์

 - แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาสนับสนุนการเรียนการสอน
 - แบบสำรวจความคิดเห็นของ คณาจารย์ บุคลากร ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านออนไลน์ 

 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลดังนี้

 - ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559 
 - สถานภาพปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
 - ความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน

    >>> ภาพทั้งหมด

 

เอกสารประกอบกิจกรรม ดาวน์โหลด
บทนำการสนทนากลุ่มผู้บริหารส่วนงาน
บทนำการสนทนากลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน/ผู้อำนวยการส่วนงาน
บทนำการสนทนากลุ่มตัวแทนบุคลากรดูแลด้านไอที

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้จัดกิจกรรม 2 : การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง) และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการส่วนงาน/หัรายงงานผลดำเนินการโครงการวหน้าฝ่าย ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการพิจารณา เสนอแนะและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563  (ฉบับร่าง)  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3  โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 57 คน  และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากที่สุด (4.61 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.23) 

เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร  ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ต่อรองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยท่านอธิการบดีได้ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) คือ โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  และมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปในอนาคต

การบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อย    

หลังจากอธิการบดีได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เสร็จแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 ได้บรรยายในภาพรวม เรื่อง “แผนการทำงานในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563”  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 สถานภาพปัจจุบันด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มศว พ.ศ. 2555-2559  ผลการวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และกรอบแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563

ต่อจากนั้น ดร. ณัฐวัฒน์  นิปกากร  วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการทำแผนยุทธศาสตร์ มาบรรยายและประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ความรู้และการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว โดยเทคนิค SWOT Analysis  และการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563  โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลสรุปของกลุ่ม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563

    >>> ภาพทั้งหมด

 

เอกสารประกอบกิจกรรม ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ จัดกิจกรรม 3 : วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ฉบับร่าง เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้เชียวชาญด้านไอซีทีได้พิจารณา วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ฉบับร่าง เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ เป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป  โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 • 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการฯ จัดส่งเอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ฉบับร่าง พร้อมแบบประเมินความคิดเห็น ไปยังส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้พิจารณาและส่งผลการพิจารณากลับมายังคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมและสรุปจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

 • 9 -10 ตุลาคม 2560

จัดประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที เพื่อนำเสนอ วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ฉบับร่าง เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ เป็นฉบับสมบูรณ์

จากการดำเนินการกิจกรรม 3  คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมและสรุปผลประเมินความคิดเห็นความสอดคล้อง ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 (ฉบับร่าง) จากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งที่ในการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านไอซีที ได้แก่

 1. นายแพทย์อรุณชัย แสงพาณิชย์ 
  รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
  คณะแพทยศาสตร์
 2. ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
  คณะสังคมศาสตร์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ วิยานนท์ 
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์

ในการวิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ฉบับร่าง โดยในการประชุมในครั้งนั้น ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที ได้ระดมความคิดเห็นและร่วมกันวิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ฉบับร่าง  จนได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 จะได้เชิญผู้บริหารส่วนงานและผู้อำนวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ (กิจกรรม 4) ต่อไป

   

>>> ภาพทั้งหมด

เอกสารประกอบกิจกรรม ดาวน์โหลด
แบบประเมินความคิดเห็นความสอดคล้อง ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 (ฉบับร่าง)

ขณะนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 ได้ดำเนินการ 1-3 และได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 จึงกำหนดจัดกิจกรรม 4 : การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อชี้แจงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับสมบูรณ์ และเพื่อให้ผู้บริหารส่วนงานและผู้อำนวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในสำนักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 36 คน 

เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร  ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563  ได้กล่าวความเป็นมาในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560  – 2563 ไปสู่การปฏิบัติต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

การบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อย

หลังจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เสร็จแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 ได้ชี้แจงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับสมบูรณ์ และขั้นตอนในการการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบ ก่อนจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

หลังจากที่ได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันของการประชุมกลุ่มย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในช่วงบ่ายตัวแทนแต่ละกลุ่มได้สรุปและนำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชองแต่ละกลุ่ม  ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที ต่อไป  สุดท้ายนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร  (ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ) ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

    >>> ภาพทั้งหมด

 

เอกสารประกอบกิจกรรม ดาวน์โหลด
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ
แบบสำรวจแผนปฏิบัติการด้านไอซีทีของส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 ได้เตรียมจัดพิมพ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับสมบูรณ์ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแจกจ่ายให้กับส่วนงาน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยรับทราบ

เนื้อหาในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 โดยสังเขปดังนี้ 

บทที่ 1 : บทนำ

ประกอบด้วย ขอบเขตการดำเนินงานในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563

บทที่ 2 : สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกอบด้วย สถานภาพการใช้งานปัจจุบันและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

บทที่ 3 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 

บทที่ 4 : การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563

ประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2560 - 2563

ภาคผนวก

ประกอบด้วย นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563