ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี โดยอาศัยนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553 - 2567) รวมถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีทีของประเทศไทย และแผนแม่บทไอซีทีเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนั้น

บัดนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 ได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, Thailand 4.0, แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานระยะ 3 ปี (2561 - 2563) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี (ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสคร์ไอซีที มศว) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 และท่านได้ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) คือ โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  และมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปในอนาคต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
แผนการปฎิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน
เอกสารของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว พ.ศ.2560-2563
แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2555-2559
ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2555-2559
รายงานผลดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560-2563 (ฉบับร่าง)
แม่แบบ ดาวน์โหลด
ตรามหาวิทยาลัย
แม่แบบ SWU ICT Master Plan 2017-2020 (PowerPoint)
ภาพพื้นหลัง SWU ICT Master Plan 2017-2020 (Wallpaper)

การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 และความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน
 2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว  พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง)
 3. วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว  พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง)
 4. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
 5. จัดพิมพ์เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับสมบูรณ์ และประกาศใช้งาน

คณะกรรมการในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560-2563  

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
  รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
 1. รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล   (ประธาน)
  อธิการบดี
 2. รศ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
 3. ผศ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   
 4. ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 5. รศ.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 6. รศ.โอฬาร พรหมาลิขิต
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 7. รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
 8. ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
 9. รศ.เวคิน ปิยรัตน์
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. ผศ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 11. ผศ.นพดล อินทร์จันทร์
  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 12. ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 13. รศ.สมใจ ศิริโภค
  ผู้อำนวยการสำนักนวัตเรียนรู้
 14. อ.สาโรช เมาลานนท์
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
 15. ผศ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 16. ผศ.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
  ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 17. ผศ.สมภพ รอดอัมพร  (กรรมการและเลขานุการ)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 
 • คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563
 1. ผศ.สมภพ รอดอัมพร (ประธาน)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 2. อ.สาโรช เมาลานนท์
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
 3. ผศ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 4. รศ.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 5. อ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 6. ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
  รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 7. ผศ.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์   
 8. ผศ.ชนัตถ์ พูนเดช   
 9. อ.จันตรี ผลประเสริฐ   
 10. อ.ธนาธิป สุ่มอิ่ม   
 11. นายอรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ   
 12. นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี   
 13. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 14. น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 15. น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล (กรรมการและเลขานุการ)
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 16. น.ส.สุพัชชา สีเสวก  (ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้จัดกิจกรรม 1 : ศึกษา/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559 และความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560-2563 ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2560 

ศึกษา/วิเคราะห์/สรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559

 • จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สำหรับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน และบุคลากรดูแลด้านไอที 

 -  21 มิถุนายน 2560   ส่วนงาน มศว องครักษ์
 -  22 มิถุนายน 2560   ส่วนงาน มศว ประสานมิตร
 -  26 มิถุนายน 2560   หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

จากการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 86 คน 

 • ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านออนไลน์ ที่หน้าแรกเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์

 - แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาสนับสนุนการเรียนการสอน
 - แบบสำรวจความคิดเห็นของ คณาจารย์ บุคลากร ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านออนไลน์ 

 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลดังนี้

 - ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559 
 - สถานภาพปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
 - ความต้องการต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน

    >>> ภาพทั้งหมด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
บทนำการสนทนากลุ่มผู้บริหารส่วนงาน
บทนำการสนทนากลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน/ผู้อำนวยการส่วนงาน
บทนำการสนทนากลุ่มตัวแทนบุคลากรดูแลด้านไอที

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้จัดกิจกรรม 2 : การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง) และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการส่วนงาน/หัรายงงานผลดำเนินการโครงการวหน้าฝ่าย ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการพิจารณา เสนอแนะและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563  (ฉบับร่าง)  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3  โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 57 คน  และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากที่สุด (4.61 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.23) 

เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร  ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ต่อรองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยท่านอธิการบดีได้ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) คือ โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  และมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปในอนาคต

การบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อย    

หลังจากอธิการบดีได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เสร็จแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 ได้บรรยายในภาพรวม เรื่อง “แผนการทำงานในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563”  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 สถานภาพปัจจุบันด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มศว พ.ศ. 2555-2559  ผลการวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และกรอบแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563

ต่อจากนั้น ดร. ณัฐวัฒน์  นิปกากร  วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการทำแผนยุทธศาสตร์ มาบรรยายและประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ความรู้และการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว โดยเทคนิค SWOT Analysis  และการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563  โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลสรุปของกลุ่ม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563

    >>> ภาพทั้งหมด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ จะจัดกิจกรรม 3 : วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับร่าง เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้เชียวชาญด้านไอซีทีได้พิจารณา วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับร่าง เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ เป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป  โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 • 20 กันยายน- 4 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการฯ จัดส่งเอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับร่าง พร้อมแบบประเมินความคิดเห็น ไปยังส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้พิจารณาและส่งผลการพิจารณากลับมายังคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมและสรุปจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

 • 9-10 ตุลาคม 2560

จัดประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที เพื่อนำเสนอ วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับร่าง เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ เป็นฉบับสมบูรณ์

    >>> ภาพทั้งหมด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ฉบับร่าง
แบบประเมินความคิดเห็นความสอดคล้องของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ฉบับร่าง