ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และให้มีสำนักงานเลขานุการในสำนักคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์นั้น มีผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล

ในการบริหารงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจหลัก สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ, ฝ่ายระบบสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยได้ดำเนินการขออนุมัติและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544

ต่อมาในปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เพื่อรองรับการบริหารงานภายใต้การเป็นมหาวิยาลัยในกำกับของรัฐ สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับโครงสร้างของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ฝ่ายระบบสารสนเทศ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
 • ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม

วิสัยทัศน์

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ภารกิจ

 1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
 4. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 5. บริการวิชาการ
 6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย และการเรียนการสอน
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างส่วนงาน

สำนักงานผู้อำนวยการ

 • งานบริหารและธุรการ
 • งานคลังและพัสดุ
 • งานนโยบายและแผน
 • งานบริการการศึกษา

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 • งานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ์

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

 • งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • งานสนับสนุนวิชาการ
 • งานปฏิบัติการและบริการ องครักษ์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 • งานบริหารเครือข่าย
 • งานบริการเครือข่าย
 • งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย องครักษ์