web
counter
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์ มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และให้มีสำนักงานเลขานุการในสำนักคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์นั้น มีผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล

ในการบริหารงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจหลัก สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ, ฝ่ายระบบสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยได้ดำเนินการขออนุมัติและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544 ต่อมาในปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เพื่อรองรับการบริหารงานภายใต้การเป็นมหาวิยาลัยในกำกับของรัฐ สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับโครงสร้างของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ฝ่ายระบบสารสนเทศ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
 • ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ปรัชญา

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม

วิสัยทัศน์

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย
 4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร

สมรรถนะหลัก

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานหลักของมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างหลักพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพ ระบบสารสนเทศที่รองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร การให้บริการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ค่านิยม

ค่านิยมของสำนักคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สร้างสรรค์งานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย และสังคม (We will STRIVE towards Innovations and Excellence in IT Services.)

 • Service Mind สร้างสรรค์การบริการที่ดี
 • Teamwork มุ่งการทำงานเป็นทีม
 • Responsibility มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Innovation มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • Value มุ่งสร้างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม
 • Ethics & Engagement มุ่งสร้างจริยธรรมและรักองค์กร

ทำเนียบผู้อำนวยการ