web
counter
กิจกรรม 7 ส สำนักคอมพิวเตอร์

กิจกรรม 7ส

     ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทำให้หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถให้บริการงานด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของสังคม

     สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงพิจารณาถึงแนวทางที่สามารถปรับปรุงระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากร จึงดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส ขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการปลูกฝังเพื่อสร้างลักษณะนิสัยของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาตนเองแล้ว ยังส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดการบริการที่มีคุณภาพต่อไป

5S

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

 1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจ 5ส
 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนเพื่อพัฒนางาน 5ส ของสำนักคอมพิวเตอร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เพื่อการวางแผนในอนาคต
 4. เพื่อสร้างกิจกรรมการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 2. ลดอันตราย หรืออุบัติภัยที่ไม่คาดคิดได้
 3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 4. มีนิสัยรักความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. สร้างภาพพจน์ที่ดี และได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่นๆ

References:

      จากผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2561  เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) สำนักคอมพิวเตอร์  จึงได้จัดกิจกรรม 7ส ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สบายตา ภายในองค์กร ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งนำไปสู่การบริหารงานและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

5S

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

 1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อนำกิจกรรมจาก 5ส สู่ 7ส มาพัฒนาสถานที่และพัฒนาคน
 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน
 4. เพื่อนำกิจกรรมจาก 5ส สู่ 7ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์
 5. เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในสำนักงานและสภาพแวดล้อมภายนอก
 6. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสะสาง
 1. ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
 2. ใช้พื้นที่ในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. สถานที่ทำงานดูโล่งกว้าง สะอาดตามากยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดี
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทำให้สะดวก
 1. ค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทำให้สะอาด
 1. พื้นที่การทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด และมีความปลอดภัย
 2. เครื่องจักร อุปกรณ์ มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีอายุการใช้งานมากขึ้น และมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทำให้ถูกสุขลักษณะ
 1. สถานที่ทำงานปลอดโปร่ง เป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. ผู้บริหารและบุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มผลผลิต
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสร้างนิสัย
 1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงานจนเป็นนิสัย
 3. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการจัดสถานที่ทำงานให้สวยงาม น่าอยู่
 1. ทำให้สถานที่ทำงานมีบรรยา่กาศที่ดี ทำให้เกิดความสดชื่นและความสบายใจขณะทำงาน
 2. เกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดการพัฒนาคุณภาพงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 1. บุคลากรมีการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และการใช้กระดาษ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 2. ช่วยลดรายจ่ายของหน่วยงาน