web
counter
บริการวิชาการแก่ชุมชน

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
โทร 0 2649 5000 ต่อ 15076, 15048

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านไอซีที ได้ร่วมกับคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเกี่ยวกับด้านไอซีทีเพื่อถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาไอซีทีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้นำ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีดความสามารถด้านไอซีที ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง