Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการบริหารงานบนพื้นฐาน 9 ยุทธศาสตร์  ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 9  ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน   และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมเยาวชนให้มีความรู้  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความเคารพต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา
  5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
  2. หน่วยงาน มหาวิทยาลัยและชุมชุนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
  3. บุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
  4. เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  5. ชุมชนได้รับความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

เอกสาร

 TitleCategory
โครงการจัดทำเว็บไซต์ ทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม2555
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 15 ปี" (ผลการดำเนินงาน)2551
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี2554
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" (ผลการดำเนินงาน)2554
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 19 ปี"2556
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 19 ปี" (ผลการดำเนินงาน)2556
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2556"2556
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"2553
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์" (ผลดำเนินงาน)2553
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “รณรงค์แต่งกายผ้าไทย”2555
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา (ผลการดำเนินงาน)2550
โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา2551
โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (ผลการดำเนินงาน)2551
โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (ผลการดำเนินงาน)2552
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (ผลการดำเนินงาน)2551
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม และ เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม2551