Web
Analytics Made Easy - StatCounter
วินัยและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณบุคลากร มศว

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุคคลทั่วไป จึงได้ออกข้อบังคับโดยมีรายละเอียดสำคัญที่บุคลากรควรรับทราบตามหัวข้อดังนี้

 • หลักการของจรรยาบรรณ
 • จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ
 • จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
 • จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน
 • จรรยาบรรณต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม

บุคลากรต้องปฏิบัติตนตามหลักการของจรรยาบรรณโดยรวม ดังนี้

 1. ยึดมั่น ยืนหยัด ในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ ยกเว้นในกรณีที่เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถได้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่น
 3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมต่อผู้อื่น

บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยคำนึงประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นสำคัญ
 2. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาการทางวิชาการอยู่เสมอ
 3. ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน

ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ บุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้ถูกกำหนดไว้นั้นด้วย

บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้

 1. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดหลักธรรมภิบาล
 2. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยวิถีกัลยาณมิตร ไม่ประพฤติผิดทั้งทางพฤตินัยหรือนิตินัยอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่กระทำตนเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของมหาวิทยาลัย

 บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานด้วยค่านิยมสร้างสรรค์ คือ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริตและมีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 2. ปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อุทิศตนเพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติทางกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
 3. รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อ หรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนต้น หรือหมู่คณะ ทั้งต้องไม่กระทำการใดๆ โดยใช้ชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม ดังนี้

 1. ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
 2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม อย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน และวางตนให้เหมาะกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
 4. รักษาข้อมูล หรือความลับของผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชน ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องการใช้ข้อมูล หรือความลับอัยเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อผู้เรียน  ผู้รับบริการ และประชาชน
 5. ละเว้นการกระทำการอันเป็นการละเมิดทั้งพฤตินัยหรือนิตินัย อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชน