web
counter
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

5ส สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโยบายในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่จะทำให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะการสร้างระบบงาน 5 ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรม 5 ส จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์มีความสำนึกที่ดีในกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัยในการทำงาน 

ดังนั้น บุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องได้รับความรู้และความเข้าใจใน 5 ส และจะได้ร่วมกันพัฒนางาน 5 ส ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจ 5 ส
 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนเพื่อพัฒนางาน 5 ส ของสำนักคอมพิวเตอร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เพื่อการวางแผนในอนาคต
 4. เพื่อสร้างกิจกรรมการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์

5ส คืออะไร

5ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้นในวงการการผลิตและวงการงานบริการเป็นต้น โดยการปฏิบัติตามหลัก 5ส ที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่น โดยในญี่ปุ่นเรียกกันว่า 5S ซึ่งได้แก่

 • สะสาง (ญี่ปุ่น: 整理 seiri ?) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
 • สะดวก (ญี่ปุ่น: 整頓 seiton ?) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและปลอดภัย
 • สะอาด (ญี่ปุ่น: 清掃 seiso ?) คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน
 • สุขลักษณะ (ญี่ปุ่น: 清潔 seiketsu ?) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป
 • สร้างนิสัย (ญี่ปุ่น: 躾 shitsuke ?) คือ การอบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ประโยชน์

 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 2. ลดอันตราย หรืออุบัติภัยที่ไม่คาดคิดได้
 3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 4. มีนิสัยรักความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 5. สร้างภาพพจน์ที่ดี และได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่นๆ