web
counter
การปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

การปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำทุกปี ซึ่งในการประเมินดังกล่าวมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ ตามมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์ดูแลเกี่ยวกับการจัดการ สารสนเทศดังกล่าว