web
counter
สำหรับนิสิต

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน ค้นคว้าและการวิจัย ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริการสำหรับนิสิต (IT Student Services)

เครือข่ายบัวศรี การติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำปรึกษา ห้องเรียน ฝึกอบรม และบริการ
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน สารสนเทศทั่วไป