web
counter
สร้างกลุ่มเมล (Group Mail)

Mailing List

กลุ่มเมลเป็นบริการจัดทำ Mailing List เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการรับส่งอีเมลถึงกลุ่มงานวิจัย  หรือกลุ่มงานต่างๆของมหาวิทยาลั

     Mailing List คือระบบการส่งต่อ (Forward) อีเมลที่ได้รับให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่น กลุ่มเมลชื่อ   staffteam@swu.ac.th มีสมาชิกภายในกลุ่มเมลคือ a@swu.ac.thb@swu.ac.th และ c@swu.ac.th หากมีใครส่งอีเมลถึงชื่อ staffteam@swu.ac.th สมาชิกในกลุ่มเมลทั้ง 3 คน ก็จะได้รับอีเมลเหมือนกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งอีเมลส่งถึงชื่ออีเมลเดียวแต่อีเมลสามารถไปถึงทุกคนในกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มได้รับอีเมลเหมือนกันและพร้อมกันด้วยเช่นกัน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้าไม่มีระบบ Mailing List เราจะต้องทำการส่งอีเมลถึงทุกคนในกลุ่ม  ซึ่งเป็นการเสียเวลา และอาจเกิดการตกหล่นของรายชื่ออีเมลที่ต้องการส่งถึงเป็นต้น
 
 
 

นอกจากประโยชน์ของการส่งอีเมลแบบกลุ่มเมลแล้ว  ถ้าเราใช้บริการเว็บเมลของ Horde (ระบบเว็บเมลใหม่) จะพบว่าใน Horde มีฟังก์ชั่นปฎิทิน (Calendar) เพิ่มเข้ามา และ Horde เป็นระบบอีเมลที่รองรับการทำงานแบบกลุ่ม  จึงทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปัน (Share) ปฎิทินของคนในกลุ่มได้อีกด้วย (ท่านสามารถเข้าใช้บริการกลุ่มเมลในระบบเว็บเมลของ Horde ได้ที่ http://mail.swu.ac.th และทำการล็อกอินด้วย Buasri ID)

 

 ติดต่อใช้บริการโดนกรอกแบบฟอรืม สนค103 และผ่านผู้บริหารระดับสูงประจำหน่วยงาน ทำการส่งเอกสารมายังสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา และแจ้งให้ผู้ขอรับบริการและสมาชิกในกลุ่มทราบผ่านทางอีเมล

การขอใช้บริการ Group Mail สามารถทำได้โดยการส่งบันทึกข้อความแจ้งความต้องการขอเปิด Group Mail มาที่สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดที่ต้องส่งมาคือ 
- ชื่อ Group
- ผู้ดูแล Group ที่มี GAFE Account (@g.swu.ac.th) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ Group ด้วยตัวเองได้