web
counter
ระบบค้นหาบุคคลใน มศว (SWU Web Directory)

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ระบบค้นหาบุคคลใน มศว (SWU Web Directory)

ใช้ในการค้นหา email ของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

กลุ่มผู้ใช้

นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2554